THÔNG BÁO

Lịch học môn Các hệ thống phân tán của lớp cao học ngành Hệ thống thông tin, khoa học máy tính khoá 31/2021 như sau:

Ngày bắt đầu: 06/01/2023

STT

Tên môn học Số tín chỉ Ngày học CBGD

Phòng học

1 Các hệ thống phân tán 4

Thứ 6 (18g00)

Bắt đầu: 06/01/2023

TS. Ngô Huy Biên I24