THÔNG BÁO

1. Môn Máy học của lớp cao học ngành Khoa học dữ liệu khoá 32/2022 nghỉ học ngày 27/12/2022. Tuần sau học lại bình thường.

2. Môn Học máy nâng cao của lớp cao học ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo khoá 32/2022 nghỉ học ngày 29/12/2022. Tuần sau học lại bình thường.