THÔNG BÁO

Môn Các hệ cơ sở dữ liệu nâng cao của lớp cao học ngành Hệ thống thông tin khoá 32/2022 nghỉ học ngày 28/12/2022.

Tuần sau học bình thường