Thông báo hủy buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên cao học Lê Nguyễn Hiếu Thảo