ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch học học phần tiến sĩ ngành Hóa sinh học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học học phần tiến sĩ ngành Hóa sinh học:

  1. Tên môn học và Giảng viên phụ trách môn học
Stt Tên môn học Giảng viên Thời gian
1 Kỹ thuật nano trong y sinh học PGS.TS. Vòng Bính Long

8g00 ngày 08/01/2023

  1. Hình thức học: Trực tiếp tại Bộ môn Sinh hóa
  2. Đối tượng học:

– Tất cả Nghiên cứu sinh và Nghiên cứu sinh dự bị khoá năm 2019, 2020, 2022

– Nghiên cứu sinh các khóa trước, nếu muốn tham gia khóa học thì sẽ đăng ký và đóng học phí học lại tại phòng ĐT Sau đại học trước khi khóa học bắt đầu.

Lưu ý:

  • NCS không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)  

 

Nguyễn Xuân Vinh