ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Số: 199/SĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO
về việc khảo sát học viên cao học và nghiên cứu sinh nhập học năm 2022

Nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo sau đại học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, Nhà trường tiến hành thu thập ý kiến phản hồi từ học viên cao học và nghiên cứu sinh nhập học hằng năm về công tác tuyển sinh sau đại học. Nhà trường đề nghị tất cả học viên cao học, nghiên cứu sinh khóa năm 2022 thực hiện bài khảo sát trực tuyến tại link bên dưới:

  • Link khảo sát dành cho học viên cao học:

https://forms.gle/LFJx1ba9R89TZQnW9

  • Link khảo sát dành cho nghiên cứu sinh:

https://forms.gle/DzGZTkwaiRtBkw2A9

Thời gian thực hiện: từ ngày 20/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022

Ý kiến đánh giá của người học là dữ liệu quan trọng để Nhà trường sử dụng làm cơ sở cải tiến công tác tuyển sinh và chương trình đào tạo sau đại học. Nhà trường đề nghị tất cả học viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến.

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh