THÔNG BÁO

Môn Tổng hợp và biến tính polymer của lớp cao học ngành Khoa học vật liệu khoá 31/2021 sẽ chuyển sang học tại phòng B11b kể từ ngày 23/12/2022 đến kết thúc môn