TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: LÊ THỊ NGỌC THẢO

Tên đề tài: Khai thác đồ thị con trên đồ thị có trọng số

Ngành: Khoa học máy tính                    ; Mã số ngành:  62480101

Thời gian bảo vệ:  14g00, ngày 04/01/2023

Địa điểm: Phòng F 102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM