ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 192 /SĐH
TP.HCM, ngày  07  tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KHÓA 32/2022
(dành cho học viên cao học nhập học đợt 1 và đợt 2)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch học tập toàn khóa chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 32/2022 như sau:

1/ Sinh hoạt học vụ đầu khóa:

  • Thời gian: 8 giờ 30 ngày 22/12/2022
  • Địa điểm: Giảng đường 2, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
  • Nội dung sinh hoạt học vụ đầu khóa: Phổ biến quy chế học vụ cần thiết cho học viên cao học, nhận cẩm nang học vụ, khung chương trình đào tạo thạc sĩ, giải đáp thắc mắc của học viên cao học về quy chế, quy định trong đào tạo sau đại học.
  • Để đảm bảo quyền lợi của người học, Nhà Trường đề nghị tất cả các Anh (Chị) học viên cao học trúng tuyển đợt 1 và đợt 2 đến Trường dự sinh hoạt đầu khóa theo lịch thông báo trên.

2/ Sinh hoạt chuyên môn:

  • Nội dung: Giảng viên phụ trách ngành đào tạo sẽ thông báo nội dung chương trình đào tạo, các phương thức học, định hướng nghiên cứu của ngành, …
  • Lịch sinh hoạt chuyên môn: thông báo sau ngày 16/12/2022.

3/ Lịch học toàn khóa:

3.1/ Thời gian học tập chính quy: từ tháng 12/2022 đến hết tháng 12/2024 (24 tháng)

3.2/ Học phần kiến thức chung, kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

Stt

Nhóm
học phần

Thời gian học

Thời gian thi kết thúc học phần

Ghi chú

1. Nhóm học
phần 1
25/12/2022 đến 15/01/2023 (3 tuần)

30/01/2023 đến 19/3/2023 (7 tuần)

27/3/2023 đến 09/4/2023 Nghỉ Tết Nguyên Đán: 16/01/2023 đến 29/01/2023
2. Nhóm học
phần 2
10/4/2023 đến 28/4/2023 (3 tuần)

03/5/2023 đến 25/6/2023 (7 tuần)

03/7/2023 đến 16/7/2023 Nghỉ lễ 30/4-1/5: 29/4 đến 02/5/2023
3. Nhóm học phần 3 17/7/2023 đến 24/9/2023 (10 tuần) 02/10/2023 đến 15/10/2023  
4. Nhóm học phần 4 16/10/2023 đến 24/12/2023 (10 tuần) 08/01/2024 đến 21/01/2024 Nghỉ tết Nguyên Đán 22/01/2024 đến 18/02/2024
5. Nhóm học phần 5

 

19/02/2024 đến 28/4/2024 (10 tuần) 13/5 – 26/5/2024 Nghỉ lễ 30/4-1/5: 29/4 đến 05/5/2024

3.3/ Luận văn thạc sĩ, đồ án tốt nghiệp:

Stt

Phương thức đào tạo

Đăng ký
Luận văn/
Đồ án

Thực hiện
Luận văn/
Đồ án

Bảo vệ
Luận văn/
Đồ án

Xét tốt nghiệp

1 Phương thức 1 Tháng 02/2024 Từ tháng  3 đến tháng 10/2024 Từ tháng  11 đến tháng 12/2024 Tháng 01/2025
2 Phương thức 2, Phương thức 3 Tháng 6/2024 Từ tháng 7 đến tháng 10/2024 Từ tháng  11 đến tháng 12/2024 Tháng 01/2025

 

4/ Đăng ký nhóm học phần 1: học viên theo dõi thông báo tại https://sdh.hcmus.edu.vn/ vào ngày 19/12/2022.

 

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/;
– Lưu SĐH

 TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HOC

(đã ký)

Nguyễn Tuyết Phương