Quyết định số: 2265/QĐ-KHTN, ngày 05/12/2022 về việc điều chỉnh tập thể cán bộ hướng dẫn luận án tiến sĩ cho NCS khóa năm 2021