Quyết định số 2265/QĐ-KHTN, ngày 05/12/2022 về việc điều chỉnh cán bộ hướng dẫn cho NCS khóa năm 2021