Kết quả báo cáo tiểu luận tổng quan và xét duyệt đề cương luận án của NCS khóa năm 2021