THÔNG BÁO

Về việc cấp học bổng Sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2022.

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên chuyển tiếp thông báo kết quả nhận học bổng Sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2022.

Danh sách nhận học bổng cụ thể vui lòng xem file đính kèm.

Chúc mừng các anh chị Nghiên cứu sinh và Học viên cao học đã nhận được học bổng của ĐHQG-HCM năm 2022.

Trân trọng.