TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Họ và tên NCS: TRẦN QUANG NGUYÊN

Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát vật liệu tổ hợp lai trên nền vật liệu nano cấu trúc 2D – Ứng dụng vào lĩnh vực linh kiện điện tử

Ngành: Vật lý chất rắn                ; Mã số ngành:  62440104

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 31/12/2022

Địa điểm: Phòng I 24, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM