TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên NCS: NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp một số sulfoxid và sulfon từ sự sulfinyl và sulfonyl hoá Friedel-Crafts

Ngành: Hóa hữu cơ                     ; Mã số ngành:  62440114

Thời gian bảo vệ:  14g00, ngày 27/12/2022

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM