TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

1. Họ và tên NCS: BÙI ĐỨC NAM

Tên đề tài: Một số bài toán biên cho phương trình sóng phi tuyến chứa số hạng Balakrishnan – Taylor

Ngành: Toán giải tích                 ; Mã số ngành:  9460102

Thời gian bảo vệ:  8g00, ngày 24/12/2022

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. Họ và tên NCS: ĐOÀN THỊ NHƯ QUỲNH

Tên đề tài: Khảo sát một số bài toán biên cho phương trình sóng phi tuyến chứa số hạng phi địa phương

Ngành: Toán giải tích                 ; Mã số ngành:  9460102

Thời gian bảo vệ:  8g00, ngày 24/12/2022

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM