TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

1. Họ và tên NCS: PHAN BÍCH HÀ

Tên đề tài: Sử dụng chất lỏng ion làm môi trường phản ứng xanh cho chuyển hóa sinh khối thành 5-hidroxymetylfurfural

Ngành: Hóa hữu cơ                     ; Mã số ngành:  9440114

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 23/12/2022

Địa điểm: Phòng I24, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. Họ và tên NCS: NGUYỄN HOÀNG LỰC

Tên đề tài: Một số bài toán Cauchy cho phương trình với đạo hàm Caputo và Riemann-Liouville

Ngành: Toán giải tích                 ; Mã số ngành:  9460102

Thời gian bảo vệ:  8g00, ngày 25/12/2022

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

3. Họ và tên NCS: TRẦN NGỌC THẠCH

Tên đề tài: Một số phương trình khuếch tán có yếu tố ngẫu nhiên

Ngành: Toán giải tích                 ; Mã số ngành:  9460102

Thời gian bảo vệ:  9g30, ngày 25/12/2022

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM