Trang thông tin giới thiệu luận án tiến sĩ của NCS Phan Long Hồ