THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thay đổi phòng học ngày 30/10/2022 (chủ nhật) các môn học của lớp cao học khoá 31/2021 như sau:

1. Công nghệ vi sinh vật chuyển sang học tại phòng E402

2. Thực tập chuyên đề sinh thái học chuyển sang học tại phòng E403

3. Thiết kế giảng dạy tích hợp (Phần Thầy Hiếu)  chuyển sang học tại phòng E404

4. Phân tích và dự báo dữ liệu chuỗi thời gian chuyển sang học tại phòng I41