THÔNG BÁO

Học viên cao học khoá 20/2020, khoá 21/2021 thuộc đối tượng xét tuyển và tuyển thẳng xét bổ sung xem chi tiết thông báo học bổng theo link dưới đây:

https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/125-cong-tac-sinh-vien/thong-bao-hoc-bong/4622-thong-bao-hoc-bong-chuyen-tiep-sinh-danh-cho-hvch-khoa-2020-khoa-2021-nam-hoc-2021-2022-dot-bo-sung?Itemid=437