Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học một số môn học trong nhóm học phần 4 khóa 31/2021, vào 2 ngày 30/9/2022 (thứ Sáu) và 01/10/2022 (thứ Bảy) như sau:

– Những vấn đề sinh học thực vật mới công bố (sáng thứ 6): chuyển sang Phòng Bộ môn Sinh lý Thực vật
– Công nghệ sinh học trong hỗ trợ sinh sản (chiều thứ 6): chuyển sang I.91
– Học sâu trong xử lý ảnh (sáng thứ 6): chuyển sang F110
– Seminar toán ứng dụng (chiều thứ 6): chuyển sang F110
– Miễn dịch học (chiều thứ 6): chuyển sang F110
– Tư duy phản biện (sáng thứ 7): chuyển sang I92
– Sinh tin học (chiều thứ 7): chuyển sang I92
– Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khỏe (sáng thứ 7): chuyển sang I.12A
– Quang tử học nano (chiều thứ 7): chuyển sang I.12A
– Thiết kế giảng dạy tích hợp (chiều thứ 7): chuyển sang I.12C
– Phương pháp tính (chiều thứ 7): chuyển sang H2.2