TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

1. Họ và tên NCS: HOÀNG THỊ PHƯƠNG CHI

Tên đề tài: Kiểm kê, phân loại các geosite ven biển Nam Trung Bộ

Ngành: Môi trường đất và nước            ; Mã số ngành:  9440303

Thời gian bảo vệ:  8g00, ngày 11/10/2022

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. Họ và tên NCS: VŨ MAI TRANG

Tên đề tài: Tính đại số và tính hữu hạn chiều trong vành chia

Ngành: Đại số và lý thyết số                  ; Mã số ngành:  9460104

Thời gian bảo vệ:  14g00, ngày 29/10/2022

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

3. Họ và tên NCS: NGUYỄN DŨNG CHINH

Tên đề tài: Tương tác tán sắc gần các vật thể vĩ mô

Ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán              ; Mã số ngành:  62440103

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 25/10/2022

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM