Thông báo Thưởng công bố Quốc tế 2021-2022 của ĐHQG-HCM

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển tiếp thông tin từ Phòng Khoa học Công nghệ, trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM về Thưởng công bố Quốc tế 2021-2022 của ĐHQG-HCM, nội dung như sau:


Song hành với Thông báo tham gia Giải thưởng“Công bố khoa học xuất sắc” 2021-2022, ĐHQG-HCM ra thông báo riêng v/v đăng ký xét THƯỞNG CÔNG BỐ KHOA HỌC 2021-2022 nhằm khuyến khích, tạo động lực phấn đấu đối với các cán bộ khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đồng thời thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tiếp cận chuẩn mực quốc tế. ĐHQG-HCM hàng năm xét thưởng từng công bố quốc tế với từng định mức tương ứng theo Hướng dẫn số 2155/HD-ĐHQG ngày 09/11/2018.

Phòng KHCN kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa và Trưởng các đơn vị phổ biến thông báo đến các cán bộ khoa học và người học tại đơn vị gửi hồ sơ đề nghị thưởng công bố quốc tế năm 2021-2022.

Lưu ý các công bố tham gia đề nghị thưởng đợt này phải có thời gian công bố trong khoảng 11/2021-10/2022 và Nhóm tác giả cần cam kết các công trình này chưa tham gia đợt thưởng trước của ĐHQG-HCM (11/2020-11/2021).

Các công bố đã tham gia Giải thưởng “Công bố khoa học xuất sắc” 2021-2022 của ĐHQG-HCM , Giải thưởng Lê Văn Thới 2022 và đã được hỗ trợ công bố quốc tế 2021 của trường ĐH KHTN vẫn có thể gửi tiếp đề nghị thưởng theo thông báo này.

Đại diện nhóm tác giả vui lòng gửi 01 cuốn giấy hồ sơ có chữ ký trực tiếp (bằng bút xanh) đóng theo thứ tự bên dưới (không bìa) về Phòng KHCN (B07):

  1. Giấy đề nghị thưởng công bố quốc tế;
  2. Bản in toàn văn công bố và thông tin minh chứng liên quan:
  3. Lý lịch Khoa học của đại diện nhóm (và tất cả đồng tác giả nếu được).

Đại diện nhóm đồng thời gửi bản File hồ sơ đề nghị ở định dạng .pdf theo link: Vui lòng dùng đúng email Đại diện nhóm trong Giấy đề nghị để đăng nhập vào link.

https://forms.gle/rTqgcQPmnfqhaR6g7

Hồ sơ chỉ được gửi qua link trên một lần và không được chỉnh sửa, cần chú ý tránh sai sót khi gửi.

Thời hạn gửi hồ sơ: trước ngày 18/10/2022.

Sau thời hạn trên, Phòng KHCN sẽ không nhận hồ sơ và tổng kết hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét thưởng gửi về ĐHQG-HCM, kính đề nghị gửi hồ sơ đúng hạn định.

Thông tin chi tiết vui lòng xem link đính kèm

Lưu ý: ĐHQG-HCM chỉ thưởng theo từng công bố nên đại diện nhóm tác giả đăng ký gửi 1 lần cho mỗi bài.


Trân trọng