THÔNG BÁO

Phòng Quản trị thiết bị có thay đổi phòng học các môn học cao học của nhóm học phần 4 khoá 31/2021 từ ngày 22/9/2022 đến ngày 06/10/2022 (Xem file đính kèm)

Từ ngày 02/10/2022 đến kết thúc môn học lại phòng như trước đây.