Quyết định 827b/QĐ-KHTN ngày 30 tháng 5 năm 2022 về việc công nhận tên đề tài luận văn thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2020 đợt 1

Quyết định 940B/QĐ-KHTN ngày 16/6/2022 về việc điều chỉnh danh sách giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ – khóa năm 2020

Quyết định 1337/QĐ-KHTN ngày 29 tháng 8 năm 2022 về việc công nhận tên đề tài luận văn thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2020 đợt 2

Quyết định 2228/QĐ-KHTN ngày 01 tháng 12 năm 2022 về việc bổ sung cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ khoá năm 2020

Quyết định 2240/QĐ-KHTN ngày 02 tháng 12 năm 2022 về việc công nhận tên đề tài luận văn thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2020 (bổ sung)

Quyết định 1656B/QĐ-KHTN ngày 30 tháng 9 năm 2022 v/v công nhận tên đề tài luận văn thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học ngành HTTT – CTLKĐT giữa trường ĐH KHTN và Đại học Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), Công Hoà Pháp khoá năm 2020

Quyết định 569/QĐ-KHTN ngày 10/4/2023 v/v bổ sung cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ khoá 30

Quyết định 570/QĐ-KHTN ngày 10/4/2023 v/v công nhận tên đề tài luận văn thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2020 (bổ sung)

Quyết định 893/QĐ-KHTN ngày 30/5/2023 Chuyển tự túc đối với học viên cao học Nguyễn Khánh Hưng khoá năm 2020

Quyết định 1123/QĐ-KHTN ngày 28/6/2023 về việc điều chỉnh tên đề tài và danh sách giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ – khóa năm 2020

Quyết định 1030/QĐ-KHTN ngày 14 tháng 06 năm 2023 Chuyển tự túc học viên khóa 2020 các Hóa học, Toán tin, Công nghệ thông tin, Vật lý kỹ thuật, Điện tử viễn thông

Quyết định 1461 ngày 11-08-2023 Chuyển tự túc học viên khóa 2020 các khoa Địa chất, Hóa học Môi trường

Quyết định 1462 ngày 11-08-2023 Chuyển tự túc học viên khóa 2020 khoa Sinh học – Công nghệ sinh học

Quyết định 1463 ngày 11-08-2023 Chuyển tự túc học viên khóa 2020 khoa Công nghệ thông tin

Quyết định 1459 ngày 11-08-2023 Chuyển tự túc học viên khóa 2020 các khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật, Điện tử Viễn thông

Quyết định 1464 ngày 11-8-2023 Chuyển tự túc học viên khóa 2020 khoa Toán Tin

Quyết định 2980/QĐ-KHTN ngày 29/12/2023 chuyển tự túc khoá 2020 bổ sung

Quyết định 3000/QĐ-KHTN ngày 29/12/2023 v/v điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ – khóa năm 2020

Quyết định 3001/QĐ-KHTN ngày 29/12/2023 v/v chuyển sang giai đoạn học tự túc đối với học viên cao học khóa năm 2020 (bổ sung)

Quyết định 910/QĐ-KHTN ngày 09/5/2024 về việc điều chỉnh tên đề tài và tập thể giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa năm 2020 ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Quyết định 920/QĐ-KHTN ngày 10/5/2024 về việc thay đổi cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ khoá năm 2020 ngành Khoa học máy tính