Quyết định 827b/QĐ-KHTN ngày 30 tháng 5 năm 2022 về việc công nhận tên đề tài luận văn thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2020 đợt 1

Quyết định 940B/QĐ-KHTN ngày 16/6/2022 về việc điều chỉnh danh sách giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ – khóa năm 2020

Quyết định 1337/QĐ-KHTN ngày 29 tháng 8 năm 2022 về việc công nhận tên đề tài luận văn thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2020 đợt 2

Quyết định 2228/QĐ-KHTN ngày 01 tháng 12 năm 2022 về việc bổ sung cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ khoá năm 2020

Quyết định 2240/QĐ-KHTN ngày 02 tháng 12 năm 2022 về việc công nhận tên đề tài luận văn thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2020 (bổ sung)

Quyết định 1656B/QĐ-KHTN ngày 30 tháng 9 năm 2022 v/v công nhận tên đề tài luận văn thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học ngành HTTT – CTLKĐT giữa trường ĐH KHTN và Đại học Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), Công Hoà Pháp khoá năm 2020

Quyết định 569/QĐ-KHTN ngày 10/4/2023 v/v bổ sung cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ khoá 30

Quyết định 570/QĐ-KHTN ngày 10/4/2023 v/v công nhận tên đề tài luận văn thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2020 (bổ sung)

Quyết định 1123/QĐ-KHTN ngày 28/6/2023 về việc điều chỉnh tên đề tài và danh sách giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ – khóa năm 2020