THÔNG BÁO

Phòng Quản trị thiết bị có thay đổi phòng học một số môn học của học phần 4 cao học khoá 31/2021 (Xem file đính kèm)