Lớp bổ túc kiến thức môn Cơ sở tin học cho khoa học dữ liệu sẽ nghỉ học 1 buổi tối thứ Năm, 08/9/2022.