ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ bổ sung cho học viên học phương thức 3

Ngành Công nghệ sinh học khoá 30/2020

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học của ngành Công nghệ sinh học khóa 30/2020 học theo phương thức 3 đăng ký tín chỉ môn học bổ sung theo hình thức trực tuyến như sau:

Thời gian đăng ký: từ ngày 25/8/2022 đến 28/8/2022.

Thời gian học: 12/9/2022 đến 20/11/2022 (10 tuần): học chuyên môn

28/11/2022 đến 11/12/2022: thi kết thúc học phần

Lịch học:

STT Mã môn Tên môn Số tín chỉ Cán bộ giảng dạy Ngày học
1 MSH218 Nấm học

(Học chung ngành Vi sinh K31)

3 TS. Hồ Bảo Thuỳ Quyên Chủ nhật (7g30)
2 MSH104 Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khoẻ

(Học chung ngành CNSH K31)

3 TS. Nguyễn Thị Mỹ Nương

TS. Chung Thế Hào

TS. Trần Lê Sơn

Thứ 7 (8g00)

Đăng ký môn học theo đường link: https://forms.gle/Khoa_Sinh_Cong_nghe_sinh_hoc

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2022

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh