THÔNG BÁO

Học viên học lớp Triết 2 (tối thứ 2 – 4 – 6) khoá tháng 8/2022 chưa tham gia nhóm theo thông báo của lớp trưởng hãy truy cập vào link: https://zalo.me/g/swcggy641