ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh lịch học lớp học môn Triết – Khóa tháng 8/2022

(Chương trình dành cho học viên sau đại học)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Theo danh sách học viên đã đăng ký dự học lớp Triết học, khóa tháng 8/2022, số lượng học viên quá đông nên Nhà trường sẽ tách thành 2 lớp học theo khóa trúng tuyển như sau:

Tên lớp

Lịch học trong tuần

Đối tượng tham dự

Triết 01 Ngày học: tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7

Giờ học: 18g00 – 21g15

Phòng học:  Giảng đường 1

Ngày bắt đầu: 09/8/2022

Học viên cao học khóa 31/2021; khóa 28/2018; Khóa 29/2019 và Trường ĐH CNTT (Danh sách đính kèm)
Triết 02 Ngày học: tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6

Giờ học: 18g00 – 21g15

Phòng học:  Giảng đường 1

Ngày bắt đầu: 08/08/2022

Học viên cao học khóa 30/2020 và khóa 32/2022 (Danh sách đính kèm)

 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh