TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2022

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số   113 /TB-HĐTS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022

  

THÔNG BÁO

Về việc kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh thạc sĩ năm 2022 – đợt 1

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

1. Tiêu chuẩn xét trúng tuyển: Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

– Điểm các môn thi tuyển (Cơ bản, Cơ sở) phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10);

– Điểm môn ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100).

2. Kết quả thi chấm phúc khảo (Xem file đính kèm)

3. Danh sách trúng tuyển (Xem file đính kèm)

Thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo bậc thạc sĩ đến Phòng Đào tạo sau đại học để nhận giấy báo trúng tuyển và đăng ký nhập học trong các ngày 04,05/8/2022 (giờ hành chính).

 

Nơi nhận:

– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/

– Ban SĐH – ĐHQG-HCM (để theo dõi);

– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH

– Lưu VT; SĐH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Trần Lê Quan