Kết quả thi cuối khoá môn Triết chương trình dành cho học viên sau đại học khoá tháng 8/2021 lần 2