THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thay đổi phòng học các môn trong học phần 2 của lớp cao học khóa 31/2021. Áp dụng từ tuần 04/7/2022 đến kết thúc môn học (Xem file đính kèm)