ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 04 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch học học phần tiến sĩ ngành Địa chất học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học học phần tiến sĩ ngành Địa chất học:

  1. Tên môn học và Giảng viên phụ trách môn học

Stt

Tên môn học Giảng viên Thời gian

Số tín chỉ

1 Địa chất đồng vị PGS.TS. Phạm Trung Hiếu Chiều thứ 3

13g30-16g00

02

2 Địa chất tai biến PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Thủy Tối thứ 3

16g00-18g30

 

02

2. Hình thức học: Trực tiếp tại phòng C.02

3. Đối tượng học: Tất cả Nghiên cứu sinh và Nghiên cứu sinh dự bị khoá năm 2020, 2021

Lưu ý:

  • NCS không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

Nguyễn Xuân Vinh