ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Kính gửi:       –  TRƯỞNG KHOA

                           – TRƯỞNG BỘ MÔN

V/v nộp đề cương luận án và báo cáo tổng quan của NCS khóa năm 2021

            Theo kế hoạch học tập của nghiên cứu sinh khóa năm 2021, Nhà trường kính đề nghị Bộ môn lên kế hoạch cho nghiên cứu sinh báo cáo Tiểu luận tổng quan và đề cương nghiên cứu luận án theo lịch chung của Trường như sau:

I. Lịch báo cáo:

Nghiên cứu sinh báo cáo tại Tiểu ban chuyên môn trong khoảng thời gian từ ngày 25/7 – 12/8/2022 (Bộ môn xếp lịch cụ thể và thông báo cho NCS thực hiện)

Kính đề nghị Khoa, Bộ môn phụ trách ngành:

  • Đăng ký lịch báo cáo và đề cử danh sách thành viên tham gia tiểu ban chuyên môn xét duyệt báo cáo (mẫu) cho phòng ĐT Sau đại học trước ngày 20/7/2022, hoặc qua email: tnmtam@hcmus.edu.vn
  • Mỗi ngành thành lập 1 Tiểu ban, đối với các ngành có số NCS ≥ 7 NCS thí được tách làm 2 tiểu ban. CBHD không nhất thiết tham gia Tiểu ban. (Tiểu ban gồm 3, 5 hoặc 7 thành viên trong hoặc ngoài Trường tùy theo số NCS. số NCS ≤ 3: 3 thành viên; 4 ≤ Số NCS ≤ 6: 5 thành viên; số NCS ≥ 7: 7 thành viên hoặc tách thành 2 tiểu ban)

II. Thủ tục nộp hồ sơ báo cáo

1. Mỗi nghiên cứu sinh nộp 05 quyển báo cáo cho Cán bộ phụ trách ngành (DS phu trach ĐT ThS -Tien si-2021) từ ngày 04/7/2022 – 18/7/2022. Sau thời hạn này Bộ môn sẽ không nhận bổ sung và các trường hợp nộp trễ hoặc không nộp xem như không hoàn thành tiến độ học tập và phải đăng ký xét duyệt chung với khóa năm 2022.

2. Nghiên cứu sinh khóa năm 2020 đã báo cáo tổng quan trong năm 2021 nhưng không đạt kết quả, phải làm đơn đăng ký xét duyệt lại đề cương cùng với khóa năm 2021.

3. Nghiên cứu sinh tham khảo “Hướng dẫn thủ tục và gợi ý viết bài tiểu luận tổng quan và đề cương luận án tiến sĩ” (đính kèm)

Các trường hợp nghiên cứu sinh cần thay đổi tên đề tài, nội dung nghiên cứu, điều chỉnh tập thể cán bộ hướng dẫn, … thì nộp đơn đăng ký trong thời gian này để Tiểu ban chuyên môn xét duyệt.

4. Sau khi báo cáo Nghiên cứu sinh nộp 01 quyển hoàn chỉnh (có chữ ký xác nhận của CBHD và Trưởng tiểu ban) tại phòng ĐT Sau đại học từ ngày 15/8/202231/8/2022. Sau thời hạn này các Trường hợp không nộp bài sẽ bị hủy kết quả báo cáo.

Kính chào trân trọng.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh