ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ bổ sung chương trình cao học khóa 31/2021

Ngành Sinh học thực nghiệm – chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học khóa 31/2021 của ngành Sinh học thực nghiệm – chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm đăng ký tín chỉ môn học bổ sung như sau:

Thời gian đăng ký: từ ngày 20/06/2022 đến 22/6/2022.

STT Tên môn học Số tín chỉ Ngày học CBGD
1 Anh văn chuyên ngành 3 Thứ 7 (8g00)

Ngày bắt đầu: 02/7/2022

TS. Phạm Ngọc Long

Đăng ký môn học theo đường link: https://forms.gle/d1SHeNaQeink44PXA

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2022

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh