ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí đợt 2 năm thứ nhất khóa năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo học viên cao học, nghiên cứu sinh khóa năm 2021 đóng học phí đợt 2 năm thứ nhất.

1. Mức thu:

    – Cao học: 10.530.000đ.

    – Nghiên cứu sinh: 14.625.000đ

2. Thời gian đóng học phí: từ ngày 24/6/2022 đến 29/6/2022

3. Hình thức đóng học phí: chuyển khoản hoặc tiền mặt

3.1. Chuyển khoản:

a) Qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment

b) Viettel Money.

c) Trực tiếp tại ngân hàng Agribank:

Học viên/NCS đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank

– Khi đóng học phí, học viên/NCS cung cấp “mã số HVCH/NCS” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.

– Sau khi đóng tiền, học viên/NCS phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên/NCS đã cung cấp.

3.2. Tiền mặt:

Học viên/NCS đóng tiền mặt trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

4. Sau thời hạn đóng học phí nêu trên, học viên/NCS không đóng học phí Nhà trường sẽ không giải quyết các chế độ học vụ liên quan.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh