ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 84/TB-SĐH

TP.HCM, ngày 06 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2022

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đến các Anh(Chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ có tên trong danh sách đính kèm bên dưới đến Trường dự lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ.

1/ Danh sách học viên cao học tốt nghiệp Thạc sĩ (học viên đã nộp hồ xét tốt nghiệp từ tháng 02/2021 đến tháng 30/01/2022)

2/ Danh sách nghiên cứu sinh tốt nghiệp Tiến sĩ

3/ Lịch tổ chức lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ như sau:

Stt

Khoa

Nhận lễ phục và nghe sinh hoạt chương trình tổ chức lễ

Ngày tổ chức lễ trao bằng

Địa điểm

1 ·   Khoa Sinh học – CNSH,
·   Khoa Toán – Tin học,
·   Khoa Địa chất học,
·   Khoa Khoa học Vật liệu.
15h00 ngày 21/6/2022
Lưu ý: Anh/Chị mang theo thẻ CCCD  để nhận lễ phục.
8h00 ngày 22/6/2022 Giảng đường 1
2 ·   Khoa Công nghệ thông tin
·   Viện JVN
·   Khoa Vật lý – VL kỹ thuật,
·   Khoa Hóa học,
·   Khoa Điện tử Viễn thông,
·   Khoa Môi trường.
15h00 ngày 23/6/2022
Lưu ý: Anh/Chị mang theo thẻ CCCD để nhận lễ phục.
8h00 ngày 24/6/2022 Giảng đường 1

Để buổi lễ được tổ chức tốt đẹp, nhà Trường đề nghị tất cả các Anh(Chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh đến dự lễ đầy đủ và đúng giờ. Các Anh(Chị) đăng ký dự lễ tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/6/2022.

Các Anh(Chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh vì lý do công tác không thể dự lễ tốt nghiệp vui lòng báo cho Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 17/6/2022 theo địa chỉ email: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn.

Thông báo này thay cho giấy triệu tập nhận bằng.

Nơi nhận:
–   https://sdh.hcmus.edu.vn/
–   Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh