ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  77/SĐH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kỳ thi ĐGNL tiếng Anh, chương trình dành cho học viên cao học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

    Thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc tổ chức kỳ thi ĐGNL tiếng Anh, chương trình xét chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo thạc sĩ áp dụng từ khóa 2017 đến khóa 2021, Nhà Trường thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi như sau:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức thi ĐGNL tiếng Anh 1 kỳ thi cuối vào ngày 28/8/2022. Kết quả kỳ thi ĐGNL tiếng Anh được áp dụng xét chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo thạc sĩ, áp dụng từ khóa năm 2017 đến năm 2021.

Kế hoạch tổ chức lớp ôn thi và tổ chức kỳ thi ngày 28/8/2022 được thông báo tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn/ vào ngày 31/5/2022.

Sau kỳ thi ngày 28/08/2022, Nhà trường sẽ không tổ chức thi ĐGNL tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ trong chương trình thạc sĩ, áp dụng từ khóa năm 2017 đến khóa năm 2021.

Học viên các khóa từ năm 2017 đến khóa năm 2021, nếu không tham dự kỳ thi ĐGNL tiếng Anh ngày 28/08/2022 thì phải chọn thi các văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh khác theo quy định trong “Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ” của khóa học tương ứng để xét chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ trong chương trình thạc sĩ.

 

Nơi nhận:

– Website https://sdh.hcmus.edu.vn/

– Ban giám hiệu (để báo cáo)

– Lưu SDH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)   

 

Nguyễn Xuân Vinh