TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

1. Họ và tên NCS: TRẦN THIỆN PHONG

Tên đề tài: Đánh giá hiện trạng và xây dựng các giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường đất trong hoạt động nghĩa trang và nghĩa địa tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường                 ; Mã số ngành:  62850101

Thời gian bảo vệ:  8g30, ngày 11/06/2022

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. Họ và tên NCS: CAO VĂN CHUNG

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá phân bố và tối ưu hệ số đồng đều liều hấp thụ (DUR) trong sản phẩm chiếu xạ kiểm dịch bằng chùm electron 10 MeV

Ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân               ; Mã số ngành:  62 44 05 01

Thời gian bảo vệ:  8g30, ngày 25/06/2022

Địa điểm: Phòng F.203, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM