Điểm thi môn Nhập môn trí tuệ nhân tạo – CST cho tin – chuyên ngành Khoa học dữ liệu K30 BTKT