ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  66/SĐH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v mở môn học lại ngành Hóa phân tích khóa 30 trở về trước

 

Nhà trường thông báo về việc mở môn học lại ngành Hóa phân tích khóa 30 trở về trước như sau:

Môn học Các phương pháp điện hóa và ứng dụng là môn bắt buộc áp dụng từ khóa 30/2020 trở về trước, từ khóa 31/2021 chuyển sang môn tự chọn với tên môn Các phương pháp phân tích điện hóa và ứng dụng. Do đó nhà trường sẽ mở môn học này trong nhóm học phần từ ngày 04/5/2022 đến ngày 07/8/2022.

Thời khóa biểu môn học: Chủ nhật (8g00), tại phòng I48.

Đề nghị tất cả học viên khóa 30/2020 trở về trước còn nợ môn học Các phương pháp điện hóa và ứng dụng bắt buộc phải đăng ký học trả nợ trong học phần này. Các trường hợp không đăng ký học, nhà trường sẽ không giải quyết mở lại học phần trả nợ đối với môn học này.

Thời gian đăng ký môn học bổ sung: trước 16g00 ngày 06/5/2022.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
(đã ký)

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Xuân Vinh