ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

LỊCH HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC KHÓA NĂM 2022

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH – HỆ THỐNG THÔNG TIN – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Thời gian học: 04/5/2022 – 17/7/2022 (10 tuần): học chuyên môn

Thi kết thúc học phần: 25/7/2022 – 07/8/2022

 

Stt

Tên môn thi Ngày học GV giảng dạy

Phòng học

1 Kỹ thuật lập trình

18g00, Thứ 6

Bắt đầu ngày 13/5/2022

TS. Trương Toàn Thịnh

F305

2 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ứng dụng

18g00, Thứ 2

Bắt đầu ngày 09/5/2022

ThS. Phạm Trọng Nghĩa

F302

 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC