TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2022
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết quả tuyển thẳng và xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 đợt 1

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 1/ Kết quả tuyển thẳng trình độ thạc sĩ năm 2022 đợt 1:

Căn cứ theo quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ hiện hành của Đại học Quốc Gia TP. HCM;

Căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển thẳng của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM,

Nhà trường thông báo kết quả tuyển thẳng như sau:

2/ Kết quả xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2022 đợt 1:

Căn cứ theo quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ hiện hành của Đại học Quốc Gia TP. HCM;

Căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM,

Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển như sau:

2.1. Tiêu chí xét tuyển: Ứng viên trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

  • Điểm phỏng vấn: Điểm trung bình phỏng vấn phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10);
  • Trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ theo quy định đã nêu trong thông báo xét tuyển số 218/KHTN-SĐH ngày 15/3/2022 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

2.2. Kết quả xét tuyển

a. Danh sách ứng viên không đạt yêu cầu xét tuyển (đính kèm)

Ứng viên không đạt yêu cầu xét tuyển có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh thạc sĩ từ ngày 04/5/2022 đến 16g00 ngày 06/5/2022 tại Phòng ĐT Sau đại học.

b. Danh sách ứng viên đạt yêu cầu xét tuyển (đính kèm)

Thời gian nộp hồ sơ nhập học: dự kiến vào tuần thứ 4 của tháng 7 năm 2022.

c. Danh sách ứng viên đạt yêu cầu phỏng vấn chuyên môn và phải thi môn ngoại ngữ vào ngày 22/5/2022 (đính kèm)

  • Các ứng viên này sẽ có kết quả xét tuyển sau khi có kết quả thi môn ngoại ngữ.
  • Ứng viên nhận giấy báo thi môn ngoại ngữ trong giờ hành chính từ 18/5/2022 đến 20/5/2022 và 6g30 đến 7g00 ngày 22/5/2022

3/ Lưu ý: Các ứng viên tuyển thẳng và xét tuyển nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cần bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 30/6/2022.

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/;
– Ban ĐT, ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH;
– Lưu VT; SĐH

CHỦ TỊCH

(đã ký)


HIỆU TRƯỞNG
Trần Lê Quan