TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

1. Họ và tên NCS: TRẦN THỊ MINH ĐỊNH

Tên đề tài: Phát triển vector biểu hiện không cảm ứng dựa trên promoter Pgrac cho Bacillus subtilis  (Development of inducer-free expression vectors for Bacillus subtilis Based on Pgrac promoters)

Ngành: Vi sinh vật học               ; Mã số ngành:  62420107

Thời gian bảo vệ:  14g00, ngày 27/04/2022

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. Họ và tên NCS: ĐỖ MƯỜI

Tên đề tài: Tính chất điện tử và quang-từ của một số hệ đơn lớp hai chiều có cấu trúc tương tự graphene

Ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán              ; Mã số ngành:  62440103

Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 28/04/2022

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM