ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký môn học trả nợ chương trình cao học

ngành Hóa phân tích khóa 30/2020 trở về trước

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học ngành Hóa phân tích từ khóa 30/2020 trở về trước còn nợ môn “Các phương pháp phân tích điện hóa và ứng dụng” đăng ký học trả nợ theo hình thức trực tuyến như sau:

Thời gian đăng ký: từ ngày 30/3/2022 đến 04/4/2021.

Ngày học: Chủ nhật (8g00) tại phòng I48

Thời gian bắt đầu: 08/5/2022

Học viên đăng ký môn học trực tuyến theo link dưới đây:

https://forms.gle/W9nCJGyPhCQm3HMRA

Phòng Đào tạo sau đại học đề nghị các anh chị học viên cao học đăng ký học phần đúng hạn. Các link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

  

Nguyễn Xuân Vinh