THÔNG BÁO

Lớp trưởng các lớp cao học, Nghiên cứu sinh khóa 31/2021 đến phòng Đào tạo Sau đại học nhận thẻ học viên.