Quyết định 2018/QĐ-KHTN ngày 31/12/2021 về việc xét công nhận trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học cho nghiên cứu sinh khóa năm 2013

Quyết định 2019/QĐ-KHTN ngày 31/12/2021 về việc xét công nhận trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học cho học viên cao học khóa năm 2016

Quyết định 316/QĐ-KHTN ngày 10/3/2022 về việc xét công nhận trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học cho nghiên cứu sinh khóa năm 2015

Quyết định 317/QĐ-KHTN ngày 10/3/2022 về việc xét công nhận trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học cho nghiên cứu sinh khóa năm 2016

Quyết định 318/QĐ-KHTN ngày 10/3/2022 về việc xét công nhận trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học cho học viên cao học khóa 2017, 2018 và 2019

* Đối với học viên cao học khóa năm 2021 đã nộp văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học (nộp trong hồ sơ dự tuyển và nộp bổ sung khi nhập học), Nhà trường đang thẩm định văn bằng/ chứng chỉ của học viên. Quyết định công nhận chuẩn trình độ ngoại ngữ cho học viên sẽ được công bố sau khi có kết quả thẩm định.