ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24 /SĐH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Vì lý do bất khả kháng, buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS. Nguyễn Văn Hoàng, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, với đề tài: “Tổng hợp và đánh giá tính chất điện hóa của vật liệu cấu trúc lớp NaMM’O2 (M, M’ là Mn, Fe, Co) và NaNi1/3Mn1/3CO1/3O2 làm điện cực dương cho pin sạc Na-Ion” vào lúc 9g30, ngày 17/02/2022 sẽ tạm hoãn.

Lịch bảo vệ mới sẽ thông báo sau.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

Nguyễn Xuân Vinh