Thông báo lich hoc Học phần tiến sĩ của NCS ngành Cơ sở toán cho tin học, khóa năm 2019, 2020