ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 10 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc sinh hoạt đầu khóa – khóa tuyển năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Nhà trường thông báo lịch sinh hoạt học thuật đầu khóa với học viên cao học, nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ khóa tuyển sinh năm 2021 (đợt 1 và đợt 2), lịch cụ thể như sau:

1. Thời gian sinh hoạt: lúc 14h, ngày 13/01/2022 (thứ 5)

2. Hình thức sinh hoạt đầu khóa: trực tuyến qua phần mềm zoom. Thông tin phòng họp (Phòng SĐH đã gửi qua email cho HV, NCS và dự bị TS)

3. Nội dung sinh hoạt:

  • Hướng dẫn qui chế học tập.
  • Hướng dẫn tạo tài khoản email
  • Hướng dẫn tham khảo tài liệu thư viện và đăng ký thẻ thư viện
  • Giải đáp thắc mắc của học viên và nghiên cứu sinh.

4. Văn bản hướng dẫn học vụ:

Học viên cao học và nghiên cứu sinh tham khảo khung chương trình đào tạo, hướng dẫn học vụ theo 2 hình thức:

 • Nhận trực tiếp tại phòng ĐT Sau đại học (phòng B08, dãy nhà B)
 • Tra cứu tại website https://sdh.hcmus.edu.vn/ của Trường các văn bản sau:

(mục Quy chế – Biểu mẫu, Quy định của trường ĐH KHTN)

  • Hướng dẫn Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ khóa tuyển năm 2021
  • Hướng dẫn Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa tuyển năm 2021

(mục Chương trình đào tạo, Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ/ Tiến sĩ)

  • Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ các ngành áp dụng khóa năm 2021.
  • Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ áp dụng khóa năm 2021.

(HV/NCS không nhận được thông tin phòng họp, vui lòng liên hệ qua email: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn )

Lưu ý:

Các Anh/Chị vui lòng đặt trước câu hỏi, thắc mắc về học vụ đào tạo sau đại học tại đây. Phòng ĐT SĐH sẽ tổng hợp và trả lời tại buổi sinh hoạt vào lúc 14:00 ngày 13/1/2022. Xin cảm ơn

 

Nơi nhận:
– Website Trường
– BGH (để báo cáo)
– Lưu VT; SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh